23 Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam